Domov > správy > Obsah
Fyzikálno-chemické vlastnosti sodíka manganistanu
Sep 19, 2018

Postavy: červená fialová crystal alebo prášok.

Relatívna hustota: 2.47

Rozpustnosť: rozpustný vo vode, etanol a éter, rozpustné v kvapalnom amoniaku.

Bod topenia: 170 stupňov C

Bod varu: 100 stupňov C

Podmienky skladovania: vetranie skladu, ľahké nakladanie a vykladanie, oddeliť od organickej hmoty, redukčné činidlo a síra fosfor horľavej.